เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย

Download

pdf
แบบสำรวจความต้องการวัสดุนอกคลัง.pdf
แบบสำรวจความต้องการวัสดุนอกคลัง
pdf
ขออนุญาตออกนอกเขตจังหวัดแพร่ ในสถานะการณ์ COVID-19.pdf
ขออนุญาตออกนอกเขตจังหวัดแพร่ ในสถานะการณ์ COVID-19
pdf
ใบยืมครุภัณฑ์.pdf
ใบยืมครุภัณฑ์
pdf
รายการบัญชียา รพร.เด่นชัยประจำปี 2565.pdf
รายการบัญชียา รพร.เด่นชัยประจำปี 2565
pdf
บันทึกข้อความ ขออนุญาตใช้แบบฟอร์มขอใช้รถราชการ.pdf
บันทึกข้อความ ขออนุญาตใช้แบบฟอร์มขอใช้รถราชการ
pdf
แบบขออนุมัติใช้รถราชการ.pdf
แบบขออนุมัติใช้รถราชการ
pdf
แบบสำรวจความต้องการวัสดุ(นอกคลัง)ประจำปีงบประมาณ65.pdf
แบบสำรวจความต้องการวัสดุ(นอกคลัง)ประจำปีงบประมาณ65
docx
แบบตรวจสอบสิทธิ พ.ต.ส. ใช้เฉพาะ ข้าราชการ.docx
แบบตรวจสอบสิทธิ พ.ต.ส. ใช้เฉพาะ ข้าราชการ
zip
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ลูกจ้างชั่วคราวและ พกส.zip
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ลูกจ้างชั่วคราวและ พกส
xls
ฟอร์มรายงานข้อมูลการเจ็บป่วย อุบัติเหตุ.xls
ฟอร์มรายงานข้อมูลการเจ็บป่วย อุบัติเหตุ
pdf
ใบแจ้งซ่อม (UPDATE 5-4-2564).pdf
ใบแจ้งซ่อม (UPDATE 31-03-2564)
pdf
ขอเบิกเงินสวัสดิการ.pdf
ขอเบิกเงินสวัสดิการ
pdf
ใบขอย้าย.pdf
ใบขอย้าย
zip
ประเมินความเสี่ยงความปลอดภัยในการทำงาน.zip
ประเมินความเสี่ยงความปลอดภัยในการทำงาน
rar
แบบฟอร์มและแนวทางการจัดทำแผนงานโครงการ ปี 2564.rar
แบบฟอร์มและแนวทางการจัดทำแผนงานโครงการ ปี 2564
zip
แบบฟอร์มรายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 63-27-8-63.zip.zip
แบบฟอร์มรายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 63-27-8-63.zip
doc
แบบฟอร์มขอยุติการทำโครงการ.doc
แบบฟอร์มขอยุติการทำโครงการ
docx
แบบฟอร์มรับรองเงินเดือน.docx
แบบฟอร์มรับรองเงินเดือน
pdf
แบบฟอร์มใบคำร้องขอเข้าบ้านพักในอาคารบ้านพัก.pdf
แบบฟอร์มใบคำร้องขอเข้าบ้านพักในอาคารบ้านพักของโรงพยาบาล
xls
ขออนุมัติไปราชการ.xls
ขออนุมัติไปราชการ
^