เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย

Download

doc
หนังสือขอสลิปเงินเดือนลูกจ้าง.doc
หนังสือขอสลิปเงินเดือนลูกจ้าง
doc
รายงานการปฎิบัติงานนอกเวลราชการ.doc
รายงานการปฎิบัติงานนอกเวลราชการ
pdf
สรุปผลการดำเนินโครงการ IPC 2566 กิจกรรมที่ 3.pdf
สรุปผลการดำเนินโครงการ IPC 2566 กิจกรรมที่ 3
pdf
แบบฟอร์มขอเบิกสวัสดิการ.pdf
แบบฟอร์มขอเบิกสวัสดิการ
pdf
แบบฟอร์มเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ และบันทึกข้อ.pdf
แบบฟอร์มเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ และบันทึกข้อความ
doc
แบบฟอร์มเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ และบันทึกข้อ.doc
แบบฟอร์มเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ และบันทึกข้อความ
pdf
สัญญาการยืมเงิน แบบ 216 และบันทึกข้อความ.pdf
สัญญาการยืมเงิน แบบ 216 และบันทึกข้อความ
doc
สัญญาการยืมเงิน แบบ 216 และบันทึกข้อความ.doc
สัญญาการยืมเงิน แบบ 216 และบันทึกข้อความ
pdf
แบบฟอร์มการขอข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ 2566.pdf
แบบฟอร์มการขอข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ 2566
pdf
แบบความต้องการวัสดุ (นอกคลัง) รายเดือน ปี 2566.pdf
แบบความต้องการวัสดุ (นอกคลัง) รายเดือน ปี 2566
doc
ใบเซ็นชื่อ ประชุม.doc
ใบเซ็นชื่อ ประชุม
pdf
สำรวจความต้องการวัสดุ ปีงบประมาณ 2566.pdf
สำรวจความต้องการวัสดุ ปีงบประมาณ 2566
pdf
แบบคำขรับเงินเพิ่มพิเศษที่ปฎิบัติงานโดยไม่ทำเวชปฏิ.pdf
แบบคำขรับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรรมที่ปฎิบัติงานโดยไม่ทำเวชปฏิบัติ
pdf
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร.pdf
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
pdf
ใบขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง.pdf
ใบขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง
pdf
แบบฟอร์มคำขอมีบัตรประจําตัวหรือขอบัตรประจําตัวใหม่.pdf
แบบฟอร์ม คําขอมีบัตรประจําตัว หรือขอบัตรประจําตัวใหม ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง บัตรประจําตัวพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2557 (พกส.1)
pdf
ขออนุญาตออกนอกเขตจังหวัดแพร่ ในสถานะการณ์ COVID-19.pdf
ขออนุญาตออกนอกเขตจังหวัดแพร่ ในสถานะการณ์ COVID-19
pdf
ใบยืมครุภัณฑ์.pdf
ใบยืมครุภัณฑ์
pdf
รายการบัญชียา รพร.เด่นชัยประจำปี 2565.pdf
รายการบัญชียา รพร.เด่นชัยประจำปี 2565
docx
แบบตรวจสอบสิทธิ พ.ต.ส. ใช้เฉพาะ ข้าราชการ.docx
แบบตรวจสอบสิทธิ พ.ต.ส. ใช้เฉพาะ ข้าราชการ
^