เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย

Download

pdf
แบบสำรวจวัสดุนอกคลัง ปี 2567.pdf
แบบสำรวจวัสดุนอกคลัง ปี 2567
pdf
แบบสำรวจความต้องการจัดซื้อวัสดุ_จ้างเหมาบริการ.pdf
แบบสำรวจความต้องการจัดซื้อวัสดุ_จ้างเหมาบริการ_ค่าใช้สอย,ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ 5000 บาท ปีงบประมาณ 2567
doc
หนังสือขอสลิปเงินเดือนลูกจ้าง.doc
หนังสือขอสลิปเงินเดือนลูกจ้าง
doc
รายงานการปฎิบัติงานนอกเวลราชการ.doc
รายงานการปฎิบัติงานนอกเวลราชการ
pdf
สรุปผลการดำเนินโครงการ IPC 2566 กิจกรรมที่ 3.pdf
สรุปผลการดำเนินโครงการ IPC 2566 กิจกรรมที่ 3
pdf
แบบฟอร์มขอเบิกสวัสดิการ.pdf
แบบฟอร์มขอเบิกสวัสดิการ
pdf
แบบฟอร์มการขอข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ 2566.pdf
แบบฟอร์มการขอข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ 2566
doc
ใบเซ็นชื่อ ประชุม.doc
ใบเซ็นชื่อ ประชุม
pdf
แบบคำขรับเงินเพิ่มพิเศษที่ปฎิบัติงานโดยไม่ทำเวชปฏิ.pdf
แบบคำขรับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรรมที่ปฎิบัติงานโดยไม่ทำเวชปฏิบัติ
pdf
ใบขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง.pdf
ใบขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง
pdf
แบบฟอร์มคำขอมีบัตรประจําตัวหรือขอบัตรประจําตัวใหม่.pdf
แบบฟอร์ม คําขอมีบัตรประจําตัว หรือขอบัตรประจําตัวใหม ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง บัตรประจําตัวพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2557 (พกส.1)
pdf
ขออนุญาตออกนอกเขตจังหวัดแพร่ ในสถานะการณ์ COVID-19.pdf
ขออนุญาตออกนอกเขตจังหวัดแพร่ ในสถานะการณ์ COVID-19
pdf
ใบยืมครุภัณฑ์.pdf
ใบยืมครุภัณฑ์
pdf
รายการบัญชียา รพร.เด่นชัยประจำปี 2565.pdf
รายการบัญชียา รพร.เด่นชัยประจำปี 2565
docx
แบบตรวจสอบสิทธิ พ.ต.ส. ใช้เฉพาะ ข้าราชการ.docx
แบบตรวจสอบสิทธิ พ.ต.ส. ใช้เฉพาะ ข้าราชการ
zip
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ลูกจ้างชั่วคราวและ พกส.zip
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ลูกจ้างชั่วคราวและ พกส
xls
ฟอร์มรายงานข้อมูลการเจ็บป่วย อุบัติเหตุ.xls
ฟอร์มรายงานข้อมูลการเจ็บป่วย อุบัติเหตุ
pdf
ใบแจ้งซ่อม (UPDATE 5-4-2564).pdf
ใบแจ้งซ่อม (UPDATE 31-03-2564)
pdf
ใบขอย้าย.pdf
ใบขอย้าย
zip
ประเมินความเสี่ยงความปลอดภัยในการทำงาน.zip
ประเมินความเสี่ยงความปลอดภัยในการทำงาน
^