เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย

Download

doc
แบบฟอร์ม ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างตามแผนงบลงทุน.doc
แบบฟอร์ม ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างตามแผนงบลงทุน
doc
แบบฟอร์ม ขอยกเลิกโครงการ.doc
แบบฟอร์ม ขอยกเลิกโครงการ
doc
แบบฟอร์ม ขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการ.doc
แบบฟอร์ม ขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการ
docx
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์ของโรงพยาบาล.docx
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย
zip
เอกสารประกอบประชุมเตรียมรับตรวจราชการ-รอบ2-61-orig.zip
เอกสารประกอบประชุมเตรียมรับตรวจราชการ-รอบ2-61-original
zip
No.10-แบบฟอร์มรง.ตัวชี้วัดตรวจราชการรอบ 2-61-22-5-.zip
No.10-แบบฟอร์มรง.ตัวชี้วัดตรวจราชการรอบ 2-61-22-5-61
pdf
ใบขออนุญาติใช้โทรศัทท์.pdf
ใบขออนุญาติใช้โทรศัทท์
pdf
แบบสำรวจความต้องการวัสดุ(นอกคลัง) ปีงบประมาณ 2561.pdf
แบบสำรวจความต้องการวัสดุ(นอกคลัง) ปีงบประมาณ 2561
zip
แบบฟอร์มและแนวทางการดำเนินงานงบค่าเสื่อม ปี 2561.zip
แบบฟอร์มและแนวทางการดำเนินงานงบค่าเสื่อม ปี 2561
pdf
แบบใบลาไปช่วยภริยาที่คลอดบุตร.pdf
แบบใบลาไปช่วยภริยาที่คลอดบุตร
pdf
แบบใบขอยกเลิกวันลา eng.pdf
แบบใบขอยกเลิกวันลา eng
pdf
แบบฟอร์มขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศของข้าราชการ ก.pdf
แบบฟอร์มขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศของข้าราชการ ก 9 Eng
pdf
แบบใบลากิจ ลาป่วย ลาคลอดบุตร.pdf
แบบใบลากิจ ลาป่วย ลาคลอดบุตร
pdf
แบบใบลาพักผ่อน.pdf
แบบใบลาพักผ่อน
zip
แบบฟอร์ม_ตัวอย่าง_ควบคุมภายใน_web.zip
แบบฟอร์ม_ตัวอย่าง_ควบคุมภายใน_web
pdf
แบบขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศของข้าราชการ.pdf
แบบขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศของข้าราชการ
pdf
หนังสือคำขอมีบัตรประจำตัว.pdf
หนังสือคำขอมีบัตรประจำตัว
zip
แบบฟอร์มและแนวทางการดำเนินงานแผนงบลงทุนปี 2561.zip
แบบฟอร์มและแนวทางการดำเนินงานแผนงบลงทุนปี 2561
pdf
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร.pdf
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2560
pdf
กรอบรายการวัสดุชันสูตร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่.pdf
กรอบรายการวัสดุชันสูตร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย
^