เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย

Download

rar
แบบฟอร์มและแนวทางการจัดทำแผนงานโครงการ ปี 2564.rar
แบบฟอร์มและแนวทางการจัดทำแผนงานโครงการ ปี 2564
zip
แบบฟอร์มรายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 63-27-8-63.zip.zip
แบบฟอร์มรายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 63-27-8-63.zip
doc
แบบฟอร์มขอยุติการทำโครงการ.doc
แบบฟอร์มขอยุติการทำโครงการ
docx
แบบฟอร์มรับรองเงินเดือน.docx
แบบฟอร์มรับรองเงินเดือน
pdf
แบบฟอร์มใบคำร้องขอเข้าบ้านพักในอาคารบ้านพัก.pdf
แบบฟอร์มใบคำร้องขอเข้าบ้านพักในอาคารบ้านพักของโรงพยาบาล
xls
ขออนุมัติไปราชการ.xls
ขออนุมัติไปราชการ
xls
แบบฟอร์ม เสนอแผนปฏิบัติการ.xls
แบบฟอร์ม เสนอแผนปฏิบัติการ
xlsx
แบบฟอร์ม เสนอแผนคำของบค่าเสื่อม.xlsx
แบบฟอร์ม เสนอแผนคำของบค่าเสื่อม
doc
แบบฟอร์ม เสนอโครงการ.doc
แบบฟอร์ม เสนอโครงการ
docx
แบบฟอร์ม รายงานผลการดำเนินโครงการ งบ กยผ..docx
แบบฟอร์ม รายงานผลการดำเนินโครงการ งบ กยผ.
doc
แบบฟอร์ม รายงานผลการดำเนินโครงการ CIPP MODEL.doc
แบบฟอร์ม รายงานผลการดำเนินโครงการ CIPP MODEL
doc
แบบฟอร์ม คำขอปรับเปลี่ยนแผนงานโครงการ edit.doc
แบบฟอร์ม คำขอปรับเปลี่ยนแผนงานโครงการ edit
doc
แบบฟอร์ม ขออนุมัติดำเนินการตามแผนงานโครงการ.doc
แบบฟอร์ม ขออนุมัติดำเนินการตามแผนงานโครงการ
doc
แบบฟอร์ม ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างตามแผนงบลงทุน.doc
แบบฟอร์ม ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างตามแผนงบลงทุน
doc
แบบฟอร์ม ขอยกเลิกโครงการ.doc
แบบฟอร์ม ขอยกเลิกโครงการ
doc
แบบฟอร์ม ขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการ.doc
แบบฟอร์ม ขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการ
docx
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์ของโรงพยาบาล.docx
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย
zip
เอกสารประกอบประชุมเตรียมรับตรวจราชการ-รอบ2-61-orig.zip
เอกสารประกอบประชุมเตรียมรับตรวจราชการ-รอบ2-61-original
zip
No.10-แบบฟอร์มรง.ตัวชี้วัดตรวจราชการรอบ 2-61-22-5-.zip
No.10-แบบฟอร์มรง.ตัวชี้วัดตรวจราชการรอบ 2-61-22-5-61
pdf
ใบขออนุญาติใช้โทรศัทท์.pdf
ใบขออนุญาติใช้โทรศัทท์
^