เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย

Download

zip
เอกสารประกอบประชุมเตรียมรับตรวจราชการ-รอบ2-61-orig.zip
เอกสารประกอบประชุมเตรียมรับตรวจราชการ-รอบ2-61-original
zip
No.10-แบบฟอร์มรง.ตัวชี้วัดตรวจราชการรอบ 2-61-22-5-.zip
No.10-แบบฟอร์มรง.ตัวชี้วัดตรวจราชการรอบ 2-61-22-5-61
pdf
ใบขออนุญาติใช้โทรศัทท์.pdf
ใบขออนุญาติใช้โทรศัทท์
pdf
ขอเบิกเงินสวัสดิการ.pdf
ขอเบิกเงินสวัสดิการ
pdf
แบบสำรวจความต้องการวัสดุ(นอกคลัง) ปีงบประมาณ 2561.pdf
แบบสำรวจความต้องการวัสดุ(นอกคลัง) ปีงบประมาณ 2561
zip
แบบฟอร์มและแนวทางการดำเนินงานงบค่าเสื่อม ปี 2561.zip
แบบฟอร์มและแนวทางการดำเนินงานงบค่าเสื่อม ปี 2561
pdf
แบบใบลาไปช่วยภริยาที่คลอดบุตร.pdf
แบบใบลาไปช่วยภริยาที่คลอดบุตร
pdf
แบบใบขอยกเลิกวันลา eng.pdf
แบบใบขอยกเลิกวันลา eng
pdf
แบบฟอร์มขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศของข้าราชการ ก.pdf
แบบฟอร์มขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศของข้าราชการ ก 9 Eng
pdf
แบบใบลากิจ ลาป่วย ลาคลอดบุตร.pdf
แบบใบลากิจ ลาป่วย ลาคลอดบุตร
pdf
แบบใบลาพักผ่อน.pdf
แบบใบลาพักผ่อน
zip
แบบฟอร์ม_ตัวอย่าง_ควบคุมภายใน_web.zip
แบบฟอร์ม_ตัวอย่าง_ควบคุมภายใน_web
pdf
แบบขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศของข้าราชการ.pdf
แบบขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศของข้าราชการ
pdf
หนังสือคำขอมีบัตรประจำตัว.pdf
หนังสือคำขอมีบัตรประจำตัว
zip
แบบฟอร์มและแนวทางการดำเนินงานแผนงบลงทุนปี 2561.zip
แบบฟอร์มและแนวทางการดำเนินงานแผนงบลงทุนปี 2561
pdf
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร.pdf
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2560
pdf
กรอบรายการวัสดุชันสูตร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่.pdf
กรอบรายการวัสดุชันสูตร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย
pdf
บัญชีรายการวัสดุทันตกรรมเด่นชัย.pdf
บัญชีรายการวัสดุทันตกรรมเด่นชัย
pdf
แบบขอใช้โทรศัพท์ทางไกล-Fax ราชการ.pdf
แบบขอใช้โทรศัพท์ทางไกล-Fax ราชการ
pdf
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ.pdf
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ
^