เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย

Download

zip
No.10-แบบฟอร์มรง.ตัวชี้วัดตรวจราชการรอบ 2-61-22-5-.zip
No.10-แบบฟอร์มรง.ตัวชี้วัดตรวจราชการรอบ 2-61-22-5-61
pdf
ใบขออนุญาติใช้โทรศัทท์.pdf
ใบขออนุญาติใช้โทรศัทท์
pdf
แบบใบลาไปช่วยภริยาที่คลอดบุตร.pdf
แบบใบลาไปช่วยภริยาที่คลอดบุตร
pdf
แบบใบขอยกเลิกวันลา eng.pdf
แบบใบขอยกเลิกวันลา eng
pdf
แบบฟอร์มขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศของข้าราชการ ก.pdf
แบบฟอร์มขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศของข้าราชการ ก 9 Eng
pdf
แบบใบลากิจ ลาป่วย ลาคลอดบุตร.pdf
แบบใบลากิจ ลาป่วย ลาคลอดบุตร
pdf
แบบใบลาพักผ่อน.pdf
แบบใบลาพักผ่อน
zip
แบบฟอร์ม_ตัวอย่าง_ควบคุมภายใน_web.zip
แบบฟอร์ม_ตัวอย่าง_ควบคุมภายใน_web
pdf
แบบขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศของข้าราชการ.pdf
แบบขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศของข้าราชการ
pdf
หนังสือคำขอมีบัตรประจำตัว.pdf
หนังสือคำขอมีบัตรประจำตัว
pdf
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร.pdf
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2560
pdf
กรอบรายการวัสดุชันสูตร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่.pdf
กรอบรายการวัสดุชันสูตร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย
pdf
บัญชีรายการวัสดุทันตกรรมเด่นชัย.pdf
บัญชีรายการวัสดุทันตกรรมเด่นชัย
pdf
แบบขอใช้โทรศัพท์ทางไกล-Fax ราชการ.pdf
แบบขอใช้โทรศัพท์ทางไกล-Fax ราชการ
pdf
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ.pdf
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ
zip
แบบฟอร์มขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างตามแผนงบลงทุน ปี 25.zip
แบบฟอร์มขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างตามแผนงบลงทุน ปี 2560
pdf
แบบฟอร์มค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย(ฉ.11).pdf
แบบฟอร์มค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย(ฉ.11)
pdf
ใบสำคัญรับเงินค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องด.pdf
ใบสำคัญรับเงินค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม
pdf
ใบสำคัญรับเงินค่าสมนาคุณวิทยากร.pdf
ใบสำคัญรับเงินค่าสมนาคุณวิทยากร
pdf
บันทึกข้อความขอเงินสวัสดิการ.pdf
บันทึกข้อความขอเงินสวัสดิการ
^