เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย

Download

pdf
บัญชีรายการวัสดุทันตกรรมเด่นชัย.pdf
บัญชีรายการวัสดุทันตกรรมเด่นชัย
pdf
แบบขอใช้โทรศัพท์ทางไกล-Fax ราชการ.pdf
แบบขอใช้โทรศัพท์ทางไกล-Fax ราชการ
pdf
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ.pdf
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ
zip
แบบฟอร์มขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างตามแผนงบลงทุน ปี 25.zip
แบบฟอร์มขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างตามแผนงบลงทุน ปี 2560
pdf
แบบฟอร์มค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย(ฉ.11).pdf
แบบฟอร์มค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย(ฉ.11)
pdf
ใบสำคัญรับเงินค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องด.pdf
ใบสำคัญรับเงินค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม
pdf
ใบสำคัญรับเงินค่าสมนาคุณวิทยากร.pdf
ใบสำคัญรับเงินค่าสมนาคุณวิทยากร
pdf
บันทึกข้อความขอเงินสวัสดิการ.pdf
บันทึกข้อความขอเงินสวัสดิการ
pdf
druglist60.pdf
druglist60
pdf
SafetyStock60.pdf
SafetyStock60
docx
แบบรายงานผลการติดตามแผนกลยุทธ์ ปี 2559.docx
แบบรายงานผลการติดตามแผนกลยุทธ์ ปี 2559
docx
ฐานข้อมูลประชากรอ.เด่นชัย ประจำปี 2559.docx
ฐานข้อมูลประชากรอ.เด่นชัย ประจำปี 2559
zip
แบบฟอร์มจัดทำแผนงานโครงการ ปีงบประมาณ 2560.zip
แบบฟอร์มจัดทำแผนงานโครงการ ปีงบประมาณ 2560
zip
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2559แต่ละฝ่ายงาน.zip
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2559แต่ละฝ่ายงาน
pdf
แบบขออนุญาตออกนอกเขตจังหวัด.pdf
แบบขออนุญาตออกนอกเขตจังหวัด
zip
งบเสื่อมปี 60.zip
งบเสื่อมปี 60
doc
แบบฟอร์มประเมินโครงการ CIPP MODEL.doc
แบบฟอร์มประเมินโครงการ CIPP MODEL
doc
วิธีลง Noet ค้างชำระ Hosxp.doc
วิธีลง Noet ค้างชำระ Hosxp
zip
แบบฟอร์มแผนคำขอตั้ง งบประมาณรายจ่ายงบลงทุน ปีงบประ.zip
แบบฟอร์มแผนคำขอตั้ง งบประมาณรายจ่ายงบลงทุน ปีงบประมาณ2561-2565
zip
แบบฟอร์มขออนมุัติแผนงบลงทุน ปี 59 ฉบับปรับปรุง ณ 3.zip
แบบฟอร์มขออนมุัติแผนงบลงทุน ปี 59 ฉบับปรับปรุง ณ 3 มีนาคม 59
^