เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย

Download

pdf
แบบใบลาพักผ่อน.pdf
แบบใบลาพักผ่อน
zip
แบบฟอร์ม_ตัวอย่าง_ควบคุมภายใน_web.zip
แบบฟอร์ม_ตัวอย่าง_ควบคุมภายใน_web
pdf
แบบขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศของข้าราชการ.pdf
แบบขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศของข้าราชการ
pdf
หนังสือคำขอมีบัตรประจำตัว.pdf
หนังสือคำขอมีบัตรประจำตัว
zip
แบบฟอร์มและแนวทางการดำเนินงานแผนงบลงทุนปี 2561.zip
แบบฟอร์มและแนวทางการดำเนินงานแผนงบลงทุนปี 2561
pdf
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร.pdf
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2560
pdf
กรอบรายการวัสดุชันสูตร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่.pdf
กรอบรายการวัสดุชันสูตร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย
pdf
บัญชีรายการวัสดุทันตกรรมเด่นชัย.pdf
บัญชีรายการวัสดุทันตกรรมเด่นชัย
pdf
แบบขอใช้โทรศัพท์ทางไกล-Fax ราชการ.pdf
แบบขอใช้โทรศัพท์ทางไกล-Fax ราชการ
pdf
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ.pdf
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ
zip
แบบฟอร์มขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างตามแผนงบลงทุน ปี 25.zip
แบบฟอร์มขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างตามแผนงบลงทุน ปี 2560
pdf
แบบฟอร์มค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย(ฉ.11).pdf
แบบฟอร์มค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย(ฉ.11)
pdf
ใบสำคัญรับเงินค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องด.pdf
ใบสำคัญรับเงินค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม
pdf
ใบสำคัญรับเงินค่าสมนาคุณวิทยากร.pdf
ใบสำคัญรับเงินค่าสมนาคุณวิทยากร
pdf
บันทึกข้อความขอเงินสวัสดิการ.pdf
บันทึกข้อความขอเงินสวัสดิการ
pdf
druglist60.pdf
druglist60
pdf
SafetyStock60.pdf
SafetyStock60
docx
แบบรายงานผลการติดตามแผนกลยุทธ์ ปี 2559.docx
แบบรายงานผลการติดตามแผนกลยุทธ์ ปี 2559
docx
ฐานข้อมูลประชากรอ.เด่นชัย ประจำปี 2559.docx
ฐานข้อมูลประชากรอ.เด่นชัย ประจำปี 2559
zip
แบบฟอร์มจัดทำแผนงานโครงการ ปีงบประมาณ 2560.zip
แบบฟอร์มจัดทำแผนงานโครงการ ปีงบประมาณ 2560
^