เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย

Download

zip
สรุปแผนยุทธศาสตร์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รพร.เด่นชัย ป.zip
สรุปแผนยุทธศาสตร์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รพร.เด่นชัย ปี 57-เสนอสรพ.หน้า website
zip
แผนยุทธศาสตร์พัฒนารพร.เด่นชัย ปี57-60เสนอสรพ.หน้า.zip
แผนยุทธศาสตร์พัฒนารพร.เด่นชัย ปี57-60เสนอสรพ.หน้า Website
zip
แบบฟอรม์โครงการปี58รพร.เด่นชัย18-2-58.zip
แบบฟอรม์โครงการปี58รพร.เด่นชัย18-2-58
zip
แบบฟอรม์โครงการปี58.zip
แบบฟอรม์โครงการปี58
pdf
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล.pdf
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
zip
แบบฟอร์มขออนุมัติเปลี่ยนแผนงบลงทุน ปี58.zip
แบบฟอร์มขออนุมัติเปลี่ยนแผนงบลงทุน ปี58
pdf
หนังสืออนุมัติโครงการประชุมยุพราชครั้งที่ 18.pdf
หนังสืออนุมัติโครงการประชุมยุพราชครั้งที่ 18
zip
รายละเอียดเอกสารประกอบหนังสือเชิญประชุมวิชาการยุพร.zip
รายละเอียดเอกสารประกอบหนังสือเชิญประชุมวิชาการยุพราช
zip
แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 57 ฝ่ายต่าง ๆ.zip
แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 57 ฝ่ายต่าง ๆ
zip
แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี 2557.zip
แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี 2557 ฝ่ายต่าง ๆ
pdf
ตารางเปรียบเทียบตัวชี้วัดระดับอำเภอ.pdf
ตารางเปรียบเทียบตัวชี้วัดระดับอำเภอ
pdf
แบบสำรวจความต้องการวัสดุ(นอกคลัง)57.pdf
แบบสำรวจความต้องการวัสดุ(นอกคลัง)57
pdf
สอบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์.pdf
สอบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
doc
การทำแผลและเย็บแผล.doc
การทำแผลและเย็บแผล
pdf
รายงานผลการประชุม อบรม สัมมนา.pdf
รายงานผลการประชุม อบรม สัมมนา
zip
DC.zip
DC
docx
Osteoporosis.docx
Osteoporosis
pdf
ความจำนงสมัครเข้าประชุม รับการอบรม สัมมนา.pdf
ความจำนงสมัครเข้าประชุม รับการอบรม สัมมนา
pdf
แบบขอใช้ห้องประชุม.pdf
แบบขอใช้ห้องประชุม
pdf
หนังสือรับรองเงินเดือน รายได้ การปฏิบัติงาน.pdf
หนังสือรับรองเงินเดือน รายได้ การปฏิบัติงาน
^