เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย

Download

pdf
แบบขอใช้โทรศัพท์ทางไกล(Fax).pdf
แบบขอใช้โทรศัพท์ทางไกล(Fax)
zip
font ราชการ.zip
font ราชการ
pdf
หลักฐานการจ่ายเงินค่าตอบแทนปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ.pdf
หลักฐานการจ่ายเงินค่าตอบแทนปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ
pdf
หลักฐานการจ่ายเงินค่าตอบแทนปฎิบัติงานเฉพาะพยาบาลที.pdf
หลักฐานการจ่ายเงินค่าตอบแทนปฎิบัติงานเฉพาะพยาบาลที่ได้รับหารฎิบัติงานเป็นเวร
pdf
ใบสำคัญรับเงิน.pdf
ใบสำคัญรับเงิน
doc
ใบขอโอน.doc
ใบขอโอน
doc
แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ.doc
แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ
docx
แบบฟอ์ม JD และหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน.docx
แบบฟอ์ม JD และหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน
doc
แบบคำขอมีบัตรประจำตัวหรือขอมีบัตรประจำตัวใหม่.doc
แบบคำขอมีบัตรประจำตัวหรือขอมีบัตรประจำตัวใหม่
zip
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน.zip
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
docx
ทำบัตรข้าราชการ.docx
ทำบัตรข้าราชการ
^