เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย

รวมภาพกิจกรรมฉีดวัคซีน Covid-19

1
^