เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย

ตัวชี้วัดที่ 1 MOIT 1 การเปิดเผยข้อมูล

MOIT 1 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
1. คำสั่ง / กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
    1.1. บันทึกลงนามในคำสั่งและมีการอนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
    1.2. คำสั่ง มาตรการ กลไก หรือระบบในการดำเนินการกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูล
    1.3. กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
    1.4. แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2. รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ (ปีงบประมาณ 2564)
    2.1. บันทึกข้อความลงนามและมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์
    2.2. รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (ปีงบประมาณ 2564)

    2.3. แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

^