เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย

ตัวชี้วัดที่ 1 MOIT 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

MOIT 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
1. ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย
    1.1 ข้อมูลผู้บริหาร แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน
    1.2 นโยบายของผู้บริหาร
    1.3 โครงสร้างหน่วยงาน
    
1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
    1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
    1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แสดงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจ และภารกิจของหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2565
    1.7 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน ประกอบด้วย (1) ที่อยู่หน่วยงาน (2) หมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงาน (3) หมายเลขโทรสารของหน่วยงาน (4) ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน (5) แผนที่ตั้งของหน่วยงาน (มีครบ 5 รายการ)
    1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ที่บุคลากรภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจตามหน้าที่และอำนาจภารกิจของหน่วยงาน

2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH
3. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
4. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564
5. ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564
6. อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขชุดปัจจุบัน
7. ยุทธศาสตร์ของประเทศโดยรวม
8. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
    8.1 ฟอร์มเผยแพร่ข้อ1-5,7-8
9. แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงานและการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน (แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงานทุกแผน)
    9.1 แผนปฏิบัติการประจำปี 2565
    9.2 การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนประจำปี 2565
    9.3 ฟอร์มเผยแพร่
10.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ 2565
    10.1 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565
    10.2 ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 2565
    10.3 ฟอร์มเผยแพร่
11. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่
12. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ
     12.1 ฟอร์มเผยแพร่ ข้อ 11-12
13. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน
     13.1 ฟอร์มเผยแพร่
14. คู่มือขั้นตอนการให้บริการ (การกิจให้บริการประชาชนตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558)
     14.1 ฟอร์มเผยแพร่
15. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ
16. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
     16.1 ฟอร์มเผยแพร่ ข้อ 15-16
17. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย
     17.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี 2564
     17.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี 2565
     17.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

พ.ศ.2565
 1. แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์
 2. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดและจัดหาพัสดุปีงบประมาณ2565
 • ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อไตรมาสที่ 1
 • ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อไตรมาสที่ 2
 • ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อไตรมาสที่ 3
 • ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อไตรมาสที่ 4
     17.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรฯ พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจฯ
     17.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แบบ สขร.1)
 • แบบ สขร.1 ประจำเดือน ตุลาคม 2564
 • แบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
 • แบบ สขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม 2564
 • แบบ สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2565
 • แบบ สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
 • แบบ สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 2565
 • แบบ สขร.1 ประจำเดือน เมษายน 2565
 • แบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤษภาคม 2565
 • แบบ สขร.1 ประจำเดือน มิถุนายน 2565
 • แบบ สขร.1 ประจำเดือน กรกฎาคม 2565
 • แบบ สขร.1 ประจำเดือน สิงหาคม 2565
 • แบบ สขร.1 ประจำเดือน กันยายน 2565
^