เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย

EB 11 ข้อ 4 กรณีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564ไม่มีเรื่องร้องเรียนทั้ง 2 ประเด็น มีหลักฐานรายงานสรุปผลว่าหน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน หรือเรื่อ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^