เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย

ตัวชี้วัดที่ 2 MOIT 5 หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แบบ สขร.1 ประจำเดือน ตุลาคม 2564
แบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

แบบ สขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม 2564

แบบ สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2565

แบบ สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565

แบบ สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 2565

แบบ สขร.1 ประจำเดือน เมษายน 2565

แบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤษภาคม 2565
 • บันทึกเสนอ ผบห.
 • รายงานสขร.1
 • ฟอร์มเผยแพร่

แบบ สขร.1 ประจำเดือน มิถุนายน 2565
 • บันทึกเสนอ ผบห.
 • รายงานสขร.1
 • ฟอร์มเผยแพร่

แบบ สขร.1 ประจำเดือน กรกฎาคม 2565
 • บันทึกเสนอ ผบห.
 • รายงานสขร.1
 • ฟอร์มเผยแพร่

แบบ สขร.1 ประจำเดือน สิงหาคม 2565
 • บันทึกเสนอ ผบห.
 • รายงานสขร.1
 • ฟอร์มเผยแพร่

แบบ สขร.1 ประจำเดือน กันยายน 2565
 • บันทึกเสนอ ผบห.
 • รายงานสขร.1
 • ฟอร์มเผยแพร่
^