เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย

ตัวชี้วัดที่ 3 MOIT 9 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย

MOIT9
1. หลักฐานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน ฯ
  1.1 บันทึกข้อความขออนุญาตดำเนินโครงการ
  1.2 โครงการ
2. รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้ ฯ
3. บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงานการอบรม ฯ มีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
4. รายงานการอบรม ฯ
5. ภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม
6. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
^