เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย

MOPH Open Data Integrity and Transparency Assessment : MOIT 65

ตัวชี้วัดที่ 1 การเปิดเผยข้อมูล MOIT 1 - MOIT 2 ตัวชี้วัดที่ 2 การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ MOIT 3 - MOIT 5 ตัวชี้วัดที่ 3 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล MOIT 6 - MOIT 9 ตัวชี้วัดที่ 4 การส่งเสริมความโปร่งใส MOIT 10 - MOIT 12
1. การจัดการเรื่องร้องเรียน
2. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ตัวชี้วัดที่ 5 การรับสินบน MOIT 13 - MOIT 14 ตัวชี้วัดที่ 6 การรับสินบน MOIT 15 ตัวชี้วัดที่ 7 การใช้ทรัพย์สินของราชการ MOIT 16 - MOIT 17 ตัวชี้วัดที่ 8 การดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต MOIT 18 - MOIT 21 ตัวชี้วัดที่ 9 การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตในองค์กร MOIT 22 - MOIT 23
^