เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย

งานด้านบุคลากร

pdf
แบบใบลากิจ ลาป่วย ลาคลอดบุตร.pdf
แบบใบลากิจ ลาป่วย ลาคลอดบุตร
pdf
แบบใบลาพักผ่อน.pdf
แบบใบลาพักผ่อน
pdf
แบบใบขอยกเลิกวันลา eng.pdf
แบบใบขอยกเลิกวันลา eng
pdf
ใบขออนุญาตไปต่างประเทศ (จ.แพร่).pdf
ใบขออนุญาตไปต่างประเทศ (จ.แพร่)
docx
แบบขอนุญาตไปต่างประเทศ สสจ.แพร่.docx
แบบขอนุญาตไปต่างประเทศ สสจ.แพร่
pdf
ใบแสดงความจำนงขอศึกษาและฝึกอบรมภายในประเทศ.pdf
ใบแสดงความจำนงขอศึกษาและฝึกอบรมภายในประเทศ
doc
หนังสือขอลาออกจากราชการ.doc
หนังสือขอลาออกจากราชการ
pdf
แบบคำขอรับเงินเพิ่มพิเศษแพทย์,ทันตแพทย์,เภสัชกร.pdf
แบบคำขอรับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร
zip
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ลูกจ้างชั่วคราว และ พกส.zip
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ลูกจ้างชั่วคราว และ พกส
pdf
แบบคำขอรับเงินพิเศษสำหรับแพทย์ทันตแพทย์และเภสัชฯ.pdf
แบบคำขอเงินเพิ่มพิเศษฯสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร
pdf
แบบ 7127 แบบคำขอเพิ่มปรับปรุงฐานข้อมูลบุคลากร.pdf
แบบ 7127 แบบคำขอเพิ่มปรับปรุงฐานข้อมูลบุคลากร
pdf
แบบขอ ยกเลิก เงินเพิ่มพิเศษ ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว.pdf
แบบขอ ยกเลิก เงินเพิ่มพิเศษ ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว
pdf
แบบขอรับเงินเพิ่มพิเศษ ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว.pdf
แบบขอรับเงินเพิ่มพิเศษ ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว
pdf
แบบยกเลิกสัญญาเงินเพิ่มพิเศษฯสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์.pdf
แบบยกเลิกสัญญาเงินเพิ่มพิเศษฯสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร
1
^