เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย

งานด้านบุคลากร

pdf
แบบคำขอรับเงินพิเศษสำหรับแพทย์ทันตแพทย์และเภสัชฯ.pdf
แบบคำขอเงินเพิ่มพิเศษฯสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร
pdf
แบบ 7127 แบบคำขอเพิ่มปรับปรุงฐานข้อมูลบุคลากร.pdf
แบบ 7127 แบบคำขอเพิ่มปรับปรุงฐานข้อมูลบุคลากร
pdf
แบบขอ ยกเลิก เงินเพิ่มพิเศษ ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว.pdf
แบบขอ ยกเลิก เงินเพิ่มพิเศษ ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว
pdf
แบบขอรับเงินเพิ่มพิเศษ ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว.pdf
แบบขอรับเงินเพิ่มพิเศษ ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว
pdf
แบบยกเลิกสัญญาเงินเพิ่มพิเศษฯสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์.pdf
แบบยกเลิกสัญญาเงินเพิ่มพิเศษฯสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร
1
^