เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายเกรียงศักดิ์ ธนอัศวนนท์

กลุ่มบุคลากรผู้บริหาร

ตำแหน่งผู้อำนวยการ รพร. เด่นชัย

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์054-613-134 ต่อ 201

อีเมล

^