เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย

งานยุทธศาสตร์และแผนงาน

rar
แบบฟอร์มรายงานสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564.rar
แบบฟอร์มรายงานสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564
rar
แบบฟอร์มรายงานสรุปผลการดำเนินงานระดับทีมนำ ปี 2564.rar
แบบฟอร์มรายงานสรุปผลการดำเนินงานระดับทีมนำ ปี 2564
rar
แบบฟอร์มและแนวทางการจัดทำแผนงบค่าเสื่อม ปี 2565.rar
แบบฟอร์มและแนวทางการจัดทำแผนงบค่าเสื่อม ปี 2565
1
^