เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย

งานยุทธศาสตร์และแผนงาน

rar
แบบฟอร์มรายงานประจำปี 2565.rar
แบบฟอร์มรายงานประจำปี 2565
pdf
รูปเล่มแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 คปสอ.เด่นชัย.pdf
รูปเล่มแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 คปสอ.เด่นชัย 16-12-64
rar
แบบฟอร์มจัดทำแผนงานโครงการ.rar
แบบฟอร์มจัดทำแผนงานโครงการ
pdf
คู่มือการจัดทำแผนงานโครงการ ฉ.ปรับปรุง ณ.12.pdf
คู่มือการจัดทำแผนงานโครงการ ฉ.ปรับปรุง ณ.12
rar
แบบฟอร์มรายงานสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564.rar
แบบฟอร์มรายงานสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564
rar
แบบฟอร์มรายงานสรุปผลการดำเนินงานระดับทีมนำ ปี 2564.rar
แบบฟอร์มรายงานสรุปผลการดำเนินงานระดับทีมนำ ปี 2564
rar
แบบฟอร์มและแนวทางการจัดทำแผนงบค่าเสื่อม ปี 2565.rar
แบบฟอร์มและแนวทางการจัดทำแผนงบค่าเสื่อม ปี 2565
1
^