เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย

ประวัติ

ประวัติโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย
        อำเภอเด่นชัยเริ่มให้บริการสาธารณสุขในรูปแบบของสถานีอนามัยตั้งแต่ปี พ.ศ.2490 บนพื้นที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเด่นชัยปัจจุบัน
ปี พ.ศ.2519
 • ได้ยกฐานะจากสถานีอนามัยเป็นโรงพยาบาลขนาด 10 เตียง
ปี พ.ศ.2528 
 • ได้ยกฐานะจากโรงพยาบาล  10  เตียง  เป็น  30  เตียงบนที่ดินบริษัทอิสเอเชียติค บริจาคให้มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชมีเนื้อที่ 23 ไร่ 3 งาน และยกฐานะเป็นโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย
ปี พ.ศ.2531 
 • พลเอกสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร  เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย  ในวันที่  9  พฤษภาคม  2531
ปี พ.ศ.2537 
 • พลเอกสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินตรวจเยี่ยม
 • ได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชน จัดตั้งมูลนิธิสนับสนุนโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาเด่นชัย
ปี พ.ศ.2540 
 • ฯพณฯ ศ.ธานินทร์  กรัยวิเชียร องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จ
พระยุพราชตรวจเยี่ยม
ปี พ.ศ.2541 
 • พัฒนาคุณภาพโดยใช้การพัฒนามาตรฐานสากล  ISO 9002 : 1994
ปี พ.ศ.2542 
 • ผ่านการรับรองมาตรฐานสากล  ISO 9002 : 1994  ในวันที่ 5 ตุลาคม 2542
ปี พ.ศ.2543 
 • ฯพณฯ ศ.ธานินทร์  กรัยวิเชียร องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จ พระยุพราช  ตรวจเยี่ยม
ปี พ.ศ.2544 
 • พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลตามระบบมาตรฐาน HA
ปี พ.ศ.2545 
 • พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลตามมาตรฐาน  Thailand  Inter National  P.S.O. 1101  และ  1107  และผ่านการรับรองมาตรฐานในวันที่ 12 กันยายน  พ.ศ. 2545
ปี พ.ศ.2546 
 • ผ่านการรับรองโรงพยาบาลลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย วันที่ 10 กันยายน 2546
ปี พ.ศ.2547 
 • ฯพณฯ ศ.ธานินทร์  กรัยวิเชียร องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จ พระยุพราช ตรวจเยี่ยม วันที่ 27 กุมภาพันธ์  พ.ศ.2547
 • พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานบริการสาธารณสุข ของ กรมสนับสนุนบริการกระทรวงสาธารณสุข 10 หน่วยงานหลัก  ผ่านการรับรองโดยทีมพัฒนาคุณภาพระดับจังหวัด (QRT) ของจังหวัดแพร่ , พัฒนาตามมาตรฐานโรงพยาบาล (HA) ผ่านบันไดขั้นที่ 1 ผ่านการรับรองเมื่อวันที่ 12 กันยายน  2547
ปี พ.ศ.2548
 • พัฒนาตามบันไดขั้นที่ 2 ของมาตรฐาน  HA ผ่านการรับรอง เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2548  และพัฒนาตามมาตรฐาน  HPH  ผ่านการรับรองระดับ  Healthy Thailand  เมื่อวันที่ 4
    พฤษภาคม  2548
ปี พ.ศ.2549 
 • รับการตรวจเยี่ยมสำรวจแบบเข้ม จาก พรพ. ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่  25 มกราคม 2549
ปี พ.ศ.2550 
 • ฯพณฯ ศ.ธานินทร์  กรัยวิเชียร องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จ พระยุพราช  ตรวจเยี่ยม วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2549
 • ผ่านการรับรองมาตรฐานโรงพยาบาล (HA) ของสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (พรพ.) เมื่อวันที่ 12 มีนาคม  2551

ปี พ.ศ.2551            
 • ได้รับการรับรองมาตรฐานบริการสาธารณสุขของกระทรวงสาธารณสุข
 • ได้รับการรับรองระดับ 4 ด้านอาชีวอนามัยของกรมควบคุมโรค
 • ได้รับการรับรองเป็นโรงพยาบาลสายใยรักครอบครัวแห่งชาติ
ปี พ.ศ.2552
 • รับการตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพของ ศูนย์อนามัยเขต 10 เชียงใหม่ วันที่ 9 กันยายน 2552
 • รับการตรวจเยี่ยมด้านอาชีวอนามัยเพื่อรับรองระดับ 5 จากศูนย์ควบคุมโรคเขต 10
 • พัฒนาคุณภาพบริการตามเกณฑ์มาตรฐานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) โดยบูรณาการร่วมกับ HA
 • ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณเป็นหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินความเสี่ยงจากการทำงานของบุคลากรในโรงพยาบาล  ระดับ 5 ให้ไว้ ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2552 จากกรมควบคุมโรค
ปี พ.ศ.2553
 • ฯพณฯ ศ.ธานินทร์  กรัยวิเชียร องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จ  พระยุพราช ตรวจเยี่ยม วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2553
 • ได้รับโล่เกียรติคุณเป็นหน่วยงานที่มีผลการดำเนินงานการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ประจำปี 2552 ให้ไว้  ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2553
 • รับการตรวจเยี่ยมเพื่อรับรู้และเรียนรู้คุณภาพโรงพยาบาล  Overall  Scoring 
 • จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์กรมหาชน) (สรพ.) วันที่ 6 ก.ย.2553
ปี พ.ศ.2554
 • รับการตรวจเยี่ยมเพื่อรับรู้และเรียนรู้คุณภาพโรงพยาบาล  Overall  Scoring จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์กรมหาชน (สรพ.) วันที่ 18 สิงหาคม 2554
ปี พ.ศ.2556
 • โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัยผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยมอบให้ ณ วันที่  3  มิ.ย.2556  (มอบโดยนายประดิษฐ์  สินธวณรงค์) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ปี พ.ศ.2557    
 • โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัยได้มาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพด้านอาหารและโภชนาการระดับดี
 • ผ่านการรับรอง HA จากสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ผ่านการรับรองเป็นโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัวรอบที่ 3 จากการประเมินซ้ำ และอยู่ระหว่างการประกาศผลการผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 15189:2012 จากสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์
ปี พ.ศ. 2558
 • เป็นเจ้าภาพการจัดการประชุมวิชาการประจำปี โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย  ครั้งที่ 18 ในหัวข้อ “การแพทย์แผนไทย พลังแห่งความสุขพลังแห่งการพัฒนายุพราช  วันที่ 11-13 พฤศจิกายน 2557”
 • ผ่านการรับรองมาตรฐานสุขศึกษา และมาตรฐานวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล จาก สคร.เขต 1
ปี พ.ศ.2559
 • รับการตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย จากมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จ พระยุพราช
 • รับการตรวจราชการนิเทศงานฯ จากผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 1
 • รับรองผลงานการดำเนินงานอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน ประจำปี 2559    ระดับดีเด่น
ปี พ.ศ.2560
 • ผ่านการรับรอง reaccreditation ครั้งที่ ๑ มาตรฐานการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล HA
 • ผ่านการรับรองมาตรฐานสุขศึกษา และมาตรฐานวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล จาก สคร.เขต 1 การเยี่ยมประเมิน reaccreditation ครั้งที่ ๑
 • ผ่านการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ISO 15189 และ ISO 15190
 • ผ่านการประเมินมาตรฐานการผลิตยาแผนโบราณตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดี  ในการผลิตยาสมุนไพร (WHO guidelines on good  manufacturing practices (GMP) forherbal  medicines)  ปี 2560
 • ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ระดับดีเด่น ปี 2560 (กระทรวงสาธารณสุข)
 • ห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย  ระดับดีเด่น ปี 2560 (กระทรวงสาธารณสุข)
 • ได้รับการรับรองเป็นห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย ที่มีระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย และข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับรองระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย กระทรวงสาธารณสุข ให้ไว้ ณ 15 ธ.ค.2560 หมดอายุ 14 ธ.ค.2563
ปี พ.ศ.2561 ผ่านการรับรองมาตรฐาน GREEN&CLEAN ระดับดีมาก

Mainmenu

^