เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์  (Vision) 
มุ่งยกระดับสุขภาพประชาชน  ด้วยระบบบริการสุขภาพแบบผสมผสาน  การแพทย์แผนไทยได้มาตรฐาน    บริการดุจญาติมิตร
^